بررسی reliability (قابلیت اعتماد) در تراش سی ان سی

چنانچه دستگاه بتواند در محدوده تلرانس حرکتی و دقتی خود بدون خطا و با تکرارپذیری، قطعات را تولید نماید این دستگاه قابل اعتماد بوده و کارفرماهای هر شرکتی ترجیح می دهند از این برند خریداری نمایند.

دستگاه های تراش سی ان سی دست دوم که وارد بازار شده است خیلی قابل اعتماد نیستند و پس از مدتی با تراش های سی ان سی نو جایگزین می گردند. به این دلیل که اعتماد کارفرما را ندارند و در هرزمانی ممکن است دستگاه خراب شده و نیاز به تعمیر و سرویس داشته باشد.

پس اگر دستگاه تراش سی ان سی سه فاکتور دقت (precision)، سرعت (speed) و تکرارپذیری (repeatability) داشته باشد به شاخص reliability یعنی قابل اعتماد بودن می رسد.