بازدیدهای روزانه دستگاه های CNC مدل CP2-MV3

موارد ذیل باید به صورت روزانه چک گردند:

1- مخزن روغن:

-سطح روغن دستگاه و سرریز کردن روغن در صورت نیاز

-سطح روغن هیدرولیک دستگاه و سرریز کردن روغن در صورت نیاز

2-مخزن آب صابون:

-سطح روغن حل شونده دستگاه و سرریز کردن روغن در صورت نیاز

3-سیستم مایع خنک کاری:

-نداشتن صدای غیر طبیعی از پمپ روغن حل شونده

4-کلیه قسمت ها:

-نظافت دستگاه

-عملکرد صحیح سیستم روغن کاری و گریسکاری

5-سیستم روغن کاری:

-کنترل فشار روغن >=15 

جهت مشاهده تصاویر مربوط به اجزای دستگاه اینجا را کلیک نمایید.