• دستگاه ها

کاربین پارت

باشگاه مشتریان کاربین پارت در اردیبهشت ماه 1399 تأسیس گردید.
مأموریت اصلی طبق خط مشی، چشم انداز و مأموریت شرکت، ارتباط مستمر با اعضای باشگاه می باشد. هر مشتری پس از اولین خرید محصولات ما به عنوان عضو باشگاه انتخاب می گردد.
در حال حاضر ارتباط به صورت پیامک در دستور کار قرار دارد. براین اساس نظرات و مشکلات جمع آوری گردیده و تا پایان کار پیگیری می شوند.