وظایف قابل برنامه ریزی در ماشین های تراش CNC

عملیات دستی: این عملیات (مانند برداشتن و گذاشتن قطعه کار) تنها با اعمال نیروی بازوی اپراتور انجام می شود.

عملیات نیمه خودکار: این عملیات توسط یک سیستم خودکار با قدرت محرکه هیدرولیک، نیوماتیک یا برق انجام می شود اما شروع عمل، موکول به صدور فرمان (فشردن دکمه یا پدال) از جانب اپراتور است.

عملیات تمام خودکار: این عملیات طبق برنامه انجام می شود. سیستم کنترل، کد این وظیفه را از برنامه می خواند و آن را تبدیل به مقادیر قابل فهم برای ماشین می کند.

به طور خلاصه هرگاه به عملیاتی از نوع دستی برخورد کنیم، اپراتور ماشین باید با اعمال نیروی بازوی خود کار را انجام دهد. در صورتی که عملیات از نوع نیمه خودکار باشد، اپراتور باید محل صدور فرمان (مثلاً روی تابلو اپراتور) را کاملاً بشناسد. در عملیات از نوع تمام خودکار برنامه نویس باید کد اجرای عملیات و چگونگی به کار بردن آن را در برنامه بداند.

برای مشاهده فیلم های مربوط به ماشین های فوق اینجا را کلیک نمایید.