نامگذاری محورهای مختصات در ماشین های تراش

ماشین های تراش cnc اعم از افقی یا عمودی (کاروسل) دارای دو محور مختصات می باشند:

1-محور z: محوری که منطبق بر محور دوران قطعه کار (سه نظام) است و z نام دارد، جهت مثبت آن به سمت دورشدن از قطعه کار (از سه نظام به طرف مرغک) است.

2-محور x: محوری است که عمود بر z در راستای قطر قطعه کار قرار گرفته و سمت مثبت آن به جهت دورشدن از قطعه کار است. جهت مثبت محور x بستگی به محل استقرار ابزارگیر دارد. در هر صورت می توان گفت که جهت مثبت محور x به سمت دورشدن از قطعه کار (یا از مرکز قطعه به سمت قطر بزرگتر) است.

باید توجه داشت که به علت متقارن بودن قطعات تراشکاری، ابزار فقط نیمی از قطعه را می تراشد. در این حالت می توان با زدن یک نیم برش روی نقشه قطعه همان نیمه را به عنوان قطعه کار تلقی کرد. از آن جا که محور x روی قطر قطعه کار قرار گرفته است و نقطه صفر محور x بر مرکز دوران قطعه منطبق است. برای جلوگیری از محاسبات اضافی و سردرگمی توافق شده است که مختصات نقاط روی محور x در برنامه به صورت قطری تعریف شوند. به این ترتیب کنترل کننده دستگاه تراش cnc نیز موقعیت محور x را به صورت قطری روی صفحه نمایش خواهد داد.

جهت مشاهده فیلم محصولات اینجا را کلیک نمایید.