محورهای گردان

برای کنترل زاویه میز یا هد گردان، محورهای گردان تعریف می شوند. محورهای گردان با استفاده از انکودرهای زاویه ای، موقعیت زاویه ای میز یا هد را کنترل می کنند. این محورها با نام های A، B و C تعریف می شوند.

اگر محور گردان حول محور X گردش نماید نام آن محور A، اگر حول محور Y بچرخد نام آن B و اگر حول محور Z دوران نماید نام آن محور C خواهد بود.

جهت مثبت محور گردان، با توجه به محور خطی اصلی و براساس قانون دست را تعیین می شود. توضیح این که اگر انگشت شست دست راست را در جهت مثبت محور خطی قرار دهیم قرار دهیم انگشتان خمیده این دست، جهت مثبت محور دورانی را نشان خواهند داد.

در میزهای گردان، بیشتر مواقع، جهت مثبت زاویه از دید ابزار محاسبه خواهد شد.

جهت مشاهده فیلم محصولات اینجا را کلیک نمایید.