تقسیم بندی ماشین های ابزار با ابزارهای دقیق

تقسیم بندی ماشین های ابزار با ابزارهای دقیق:

الف) ماشین هایی که در آن ها ابزار، روی یک مسیر خطی حرکت می کند (مانند ماشین های صفحه تراش، خانکشی و ...) که البته تولید ماشین های صفحه تراش (به علت سرعت و بازده پایین) تقریباً منسوخ شده است و ماشین های فرز جای آن ها را گرفته اند و ماشین های خانکشی هنوز کاربرد زیادی دارند اما به علت سادگی مسیر حرکت ابزار، معمولاً با cnc کنترل نمی شوند.

ب) ماشین هایی که در آن ها قطعه کار، دوران می کند و در همان حال ابزار، پیشروی می نماید. این نوع ماشین ها را ماشین تراشکاری می نامند.

ج) ماشین هایی که در آن ها ابزار دوران می کند و خود ابزار یا قطعه کار پیشروی خواهد کرد. این نوع ماشین ها را ماشین فرزکاری می نامند.