تفاوت ماشین های دستی با ماشین های کنترل برنامه ای

اختلاف اساسی در به کارگیری و در فرآیند کار یک ماشین دستی و یک ماشین با کنترل برنامه ای در حرکت پیشروی مثال شکل ذیل توضیح داده شده است.

در ماشین دستی هرکدام از مراحل کار پشت سرهم، با دست تنظیم می شود. نیروی تنظیم لازم توسط کارگر فنی اعمال می شود. موقعیت ابزار توسط فلکه دستی و مقیاس روی آن تنظیم می شود.

 در ماشین های با کنترل برنامه ای مراحل کاری در یک برنامه ذخیره می شود. هنگام براده برداری دستورات کاری ذخیره شده در برنامه، مراحل کاری ماشین ابزار را کنترل می کند؛ یعنی تنظیم ابزار توسط برنامه کنترل می شود.

برای مشاهده فیلم های مربوط به ماشین های کنترل برنامه ای اینجا را کلیک نمایید.