انواع ماشین های سنگ زنی

ماشین سنگ محور (استوانه ای): از این نوع ماشین برای سنگ زنی قطعات مدور استفاده می شود. تجهیز این نوع ماشین به کنترل کننده CNC توانایی سنگ زنی قطعات مدور فرم دار را فراهم می کند.

ماشین سنگ تخت (مغناطیسی): از این نوع ماشین، برای سنگ زنی قطعات غیر مدور (منشوری) استفاده می شود. سنگ زنی قطعات فرم دار (مانند ریشه پره های توربین) با این ماشین ها امکان پذیر شده است.

ماشین سنگ بدون مرکز (بدون مرغک): از این ماشین، برای سنگ زنی قطعات استوانه ای استفاده می شود. معمولاً این نوع ماشین ها، به علت ساده بودن مسیر حرکت ابزار به CNC مجهز نیستند.

ماشین سنگ ابزار تیزکنی: از این نوع ماشین، برای سنگ زنی ابزارهای برشی استفاده می شود. با توجه به تنوع و پیچیدگی ابزارهای برشی، ماشین های سنگ ابزار تیزکنی مجهز به کنترل کننده CNC بسیار کارآمد می باشند.

برای مشاهده فیلم های مربوط به تراش قطعات اینجا را کلیک نمایید.