استانداردهای دستگاه تراش cnc

خروجی های طراحی محصول و فرایند ساخت دستگاه تراش cnc شامل موارد ذیل می باشند:

1-ساختار محصول

2-لیست مجموعه ها و زیرمجموعه ها

3-لیست قطعات غیر استاندارد

4-لیست قطعات استاندارد مکانیکی

5-لیست قطعات برقی و الکترونیک

6-bom مواد خام

7-طرح های بسته بندی

8-bom بسته بندی

9-نقشه های مونتاژی محصول، مجموعه ها و زیرمجموعه ها

10-نقشه های قطعات

11-نقشه های مواد خام

12-نقشه های انفجاری محصول، مجموعه ها و زیرمجموعه ها

13-دیتا شیت های خدمات فنی مراحل تولید

14-دیتا شیت های محصول، مجموعه ها و زیرمجموعه ها

15-opc قطعات غیراستاندارد

16-نقشه های مراحل تولید

17-نقشه جریان مواد محصول

18-پلان فضاها و ساختمان ها

19-لیست تجهیزات تولید و حمل و نقل

20-دستورالعمل های تولید و مونتاژ

21-برنامه های نگهداری و تعمیرات تجهیزات تولید

22-لیست ابزارهای غیر مصرفی، تجهیزات کمکی، قالب ها، مدل ها و فیکسچرها

23-لیست ابزارها و مواد مصرفی تولید

24-برنامه کنترل مواد ورودی و حین ساخت

25-برنامه کنترل و تست های نهایی و عملکردی

26-دستورالعمل های نصب، راه اندازی، بارگیری و تخلیه محصول

27-دستورالعمل های نگهداری، حفاظت و استفاده ایمن از محصول

28-لیست ابزارهای نگهداری و تعمیرات محصول

29-لیست قطعات یدکی پرمصرف محصول

30-کتابچه راهنمای محصول

31-نقشه های سیستم های مکانیکی

32-نقشه های سیستم های برقی

33-لیست برنامه های نگهداری پیشگیرانه محصول

34-برنامه های نگهداری پیشگیرانه محصول

35-استاندارد سلامت و ایمنی محصول

36-لیست مشخصات ویژه محصول و فرایند

37-برنامه کنترل سالیانه محصول

38-استانداردهای مربوط به نمونه های اولیه

39-استانداردهای فاکتورهای انسانی و ارگونومی

40-آنالیز ریسک

41-تلرانس های هندسی (GD8cT)

42-دستورالعمل های تعمیرات محصول

43-استانداردهای برچسب زنی

برای مشاهده فیلم های مربوط به دستگاه ها را اینجا را کلیک نمایید